Ühekordse võistlusloaga kaasnev kindlustus

MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon ja ERGO Insurance SE on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu. Vastavalt nimetatud kindlustuslepingu tingimustele kindlustatakse 2016a ühekordse võistlusloa saanud sportlased õnnetusjuhtumite vastu alljärgnevatel tingimustel:

Kindlustusandja: ERGO Insurance SE, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kindlustusvõtja: MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

Kindlustatud isik: MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni väljastatud 2016. aasta ühekordset võistlusluba omavad isikud.

Soodustatud isik: Kindlustatud isik, surmajuhtumi korral tema pärijad.

Kindlustusliik: Õnnetusjuhtumikindlustus

Kindlustussumma: 6500 eurot kindlustatud isiku ja kindlustusjuhtumi kohta.

Kindlustushüvitise liik ja valitud kindlustuskaitse

  • Püsiva puude hüvitis 6500 eurot
  • Surmahüvitis 3500 eurot
  • Ravikulu ei ole valitud
  • Valuraha ei ole valitud
  • Päevaraha ei ole valitud

Kindlustuskaitse kehtib: FIMi, FIM Europe’i või nende alamorganisatsioonide poolt kinnitatud võistlustel ja treeningutel. Kindlustusleping ei laiene õnnetustele, mis toimuvad treening- ja/või võistluspaika ning tagasi jõudmisel.

Kindlustusterritoorium: kogu maailm.

Kindlustuslepingu kehtivus: kindlustuslepingu kehtivusaeg on märgitud poliisil.
Kindlustuslepingu lõpetamise õigus on kindlustusvõtjal MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.

Kindlustusjuhtumist teatamise aeg: kindlustusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat esimesel võimalusel kirjalikult teavitada aadressil isikukahjud@ergo.ee.

Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused:
Kindlustuslepingute üldtingimused Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0919.13
Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused KT.0918.13
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel KT.0920.13

Kindlustusmakse: 15 eurot, kuulub tasumisele MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonile nende esitatud arve alusel.
Kindlustuslepingu sõlmimisega ei kaasne kindlustatule täiendavaid tasusid ja kulusid.
Kindlustusmakse arvestatakse võttes arvesse valitud kindlustuskaitseid ja kindlustatu riskiasjaolusid.

Püsiva puude hüvitist makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue. Puue on püsiv, kui kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumist taastunud, tagamaks kehaosa või meeleorgani normaalset toimimist. Surmahüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu on surnud kindlustusjuhtumi tagajärjel kolme (3) aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi päevast.
Valuraha makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud ajutine tervisekahjustus, mille ravi on kestnud vähemalt seitse (7) päeva. Valuraha on ühekordne hüvitis, mille suurus määratakse sõltuvalt vigastuse raskusest.

Kaebuste ja vaidluste lahendamine:
Kindlustusandja tegevuse peale võib esitada kaebuse Finantsinspektsiooni (Sakala 4, Tallinn).
Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale
ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee.
Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.